Alternatives to Feeding Frenzy

Munch like fish in this arcade-style game

Alternatives to Feeding Frenzy